Развитието на културата в Пловдив в дългосрочен план. Това ще бистри администрацията и обществеността на утрешното крайно важно за бъдещето на града ни обсъждане в Дома на културата от 13ч. Стратегията на този етап е видяна от малко хора, предимно експерти в някоя от културните области. Някои от тях участваха и в разработката на така важния документ, в изготвянето на който основен дял се пада на консултантски екип на KULTUREXPERTEN/ACULTOS – проф. д-р Оливър Шейт и д-р Патрик Фьол и със съдействието на експерти от Византия Интернешънъл ЕООД.

Основните цели, които си поставя документът, са да се подобри нивото на образование, управление, взаимодействие и партньорство в сферата на културата, да очертае посоки и устойчиви политики за успешното позициониране и популяризиране на Пловдив на културната карта на Европа; да създаде благоприятна база за опазване и валоризиране на богатото културно наследство на града и за развитие на културните и творческите индустрии и културен туризъм като база за икономически и социален просперитет, пише увода на Стратегията.

Съдържанието на документа е структурирано в два раздела – аналитичен и стратегически. В аналитичната част са представени основните параметри на културната инфраструктура на Пловдив с анализ на силните и слабите страни на града, от който се открояват няколко ключови предизвикателства в полето на културата, които важат не само на местно, но и на европейско ниво: Валоризиране на миналото, Осмисляне на настоящето, Развитие на културната инфраструктура, Привличане на публики, Формулиране на дългосрочни политики в културния сектор, Създаване на партньорства, се казва още в резюмето на важния документ. Той е с обем 48 страници. Един от най-важните моменти е анализа на ситуацията, в който се обобщават и се сблъскват силните и слабите страни на Пловдив в културната карта на Европа. Представяме ви таблицата от SWOT анализа, както и част от заключенията под него:

 

Силни страни

Слаби страни

Пловдив е европейски град с богата история и култура

 

Градът е непознат или слабо познат в европейски и световен мащаб

 

 

Благоприятно гео-стратегическо местоположение – точка на пресичане на основните национални оси и международен път, свързващ Европа и Азия

 

Липса на ефективен културен маркетинг за привличане на международни публики и пазари

 

Недостатъчно развита пътна и транспортна инфраструктура

 

 

 

Културен център на Южен централен район

 

Запазено и експонирано археологическо, историческо и културно наследство

 

Ограничен брой национални инструменти за финансиране, проучване, опазване и социализиране на културното наследство

 

Неефективни механизми за балансиране на публичния и частния интерес при управлението на културното наследство

 

Богато съчетание на архитектурни стилове и екстериор от различни епохи в градската среда

 

 

Недостатъчно съвременни архитектурни и дизайнерски решения в градската среда

 

Проблеми със собствеността и поддръжката на сгради – паметници на културата

 

Уникален културен пейзаж, красив ландшафт и мек климат

 

 

Неефективни механизми за подбор и експониране на културно съдържание в публичните пространства

 

Недостатъчни пешеходни зони, велоалеи, зони за спорт и почивка

Културно многообразие, мултиетничен и мултирелигиозен профил на града

 

Консервативни и херметизирани обществени нагласи

 

Дългогодишни традиции в сферата на изкуството

 

Непроучени и диференцирани механизми за стимулиране и развитие на културните индустрии

 

Динамично развиваща се съвременна сцена

 

Слабо застъпени иновативни маркетингови и мениджърски подходи в управлението на културни проекти

 

Богата културна инфраструктура и разнообразни артистични прояви

 

Непълно използване на потенциала на публично-частните партньорства в областта на културата

 

Неефективни и кампанийни акции за социализиране на хората със специални потребности

 

Целогодишен културен календар

Ограничаване на достъпа до култура чрез съсредоточаване на културните събития в централната част на града

 

Липса на културен бранд на града и на единна информационна платформа за потребителите на култура и творчески индустрии

 

Богати, добре запазени и поддържани културни практики, фолклорни традиции и други форми на нематериалната култура

Ниско ниво на проучване и дигитализация на ресурсите и активите на културните и творческите индустрии

 

Солидна образователна и научна основа за развитие на културата чрез средни и висши училища по изкуствата

Липса на иновативни подходи в образованието по изкуства и слабо взаимодействие между културните и образователните институции

Относително ниско средно ниво на общата безработица – около 6%

 

Недостатъчно развито културно предприемачество

Възможности

Заплахи

Ресоциализиране на културното наследство, вкл. наследството от социалистическия период

Изтичане на ценен интелектуален и творчески ресурс, необходим за подобряването на културната среда и ревитализирането на градския живот

 

Обновяване и обживяване на музейната и читалищната мрежа

Неусвоени места за култура, вкл. извън централната градска част, периферни зони и жилищни квартали

Иновативни бизнес модели и европейски програми за финансиране

Социална поляризация, негативизъм, инерция

Ефективно използване на ресурсите на града като академичен център

Отлив на млади и квалифицирани кадри, поради ниско заплащане и недостатъчна перспектива за професионален растеж

 

Активно интегриране на информационните технологии и новите медии в културния и образователния сектор

Кандидатура на Пловдив за европейска столица на културата през 2019

Голямо разминаване между действителните финансови ресурси на институциите и необходимите финансови ресурси

Взаимодействие на местния бизнес с културния сектор, стимулиране на спонсорството и меценатството

Влияние на социални, икономически, културни, политически и демографски проблеми, свързани с кризата и прехода в страната

 

 

Активно сътрудничество между публичните и частните оператори в областта на културата и туризма с цел увеличаване на дела на културните и творческите индустрии в БВП на Пловдив

Обедняване на населението, водещо до ниска консумация на продуктите на културните и творческите индустрии

Ефективно превръщане на ресурсите на културата и творческите индустрии в активи при създаването на културни и творчески продукти в Пловдив

Утвърждаване на образа на Пловдив като бранд за многопластова културна история и богато наследство

Висока конкуренция на глобални културни продукти, водеща до заличаване на местната идентичност

Създаване и поддържане на иновативно информационно и маркетингово обезпечаване на културата и творческите индустрии

Превръщане на Пловдив в известна дестинация за културен туризъм в европейски мащаб

Зони за визуално възприятие на природната идентичност на града и развиване на екокултурни модели

Взаимодействие с околните общини

 

Ориентиране на културните продукти към развиване на нови публики

Изолиране и маргинализиране на общности и етноси

Повдигане и поддържане на активен обществен дебат върху културните ценности в контекста на явления от масовата култура и чалга културата

Компактни райони с ромско население и най-голямото ромско гето в Европа

Ограничен обхват на изследвания и анализи върху промените в демографския, етническия и културния облик на Пловдив

 

Потенциал и перспектива

На базата на анализа на силните и слабите страни на града се открояват няколко ключови предизвикателства в полето на културата:

  • Валоризиране на миналото

Възприемането на Пловдив като един от най-старите европейски градове с праисторическа топография предоставя възможност да се формулират принципите за баланс между права и отговорности в отношението към богатото материално и нематериално културно наследство на града и неговите природни, археологически и архитектурни дадености.

  • Осмисляне на настоящето

В изграждането на отношение между завещаните културни стойности и настоящето се откроява потребността от дебат, свързан със споделения социален контекст и ценности, вкл. и по отношение на наследството от социалистическия период.

  • Развитие на културната инфраструктура

Усъвършенстването на инфраструктурата активира процесите на обогатяване на културната идентичност, стимулира процесите на децентрализация и демократизация на културата и съдейства за трайното повишаване качеството на живот.

  • Привличане на публики

Подобряването на достъпа до култура, развитието и привличането на публики включва както образователните ресурси, така и разнообразни и иновативни модели на културно предприемачество.

  • Формулиране на дългосрочни политики в културния сектор

В Пловдив е налице неизползван потенциал и ресурси, които могат да бъдат включени в нов, по-усъвършенстван модел за планиране на социална и културна трансформация, която се фокусира върху развитие на сектора на културните и творческите индустрии.

  • Създаване на партньорства

Тази актуална тема засяга не само диалога между културните оператори, но и публично-частните партньорства, спонсорирането на културни проекти и меценатството и включването в европейски културни асоциации и мрежи, насърчаването на творческите и институционалните взаимодействия.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…