Капана.БГ

Капана.БГ

Развитието на културата в Пловдив в дългосрочен план. Това ще бистри администрацията и обществеността на утрешното крайно важно за бъдещето на града ни обсъждане в Дома на културата от 13ч. Стратегията на този етап е видяна от малко хора, предимно експерти в някоя от културните области. Някои от тях участваха и в разработката на така важния документ, в изготвянето на който основен дял се пада на консултантски екип на KULTUREXPERTEN/ACULTOS – проф. д-р Оливър Шейт и д-р Патрик Фьол и със съдействието на експерти от Византия Интернешънъл ЕООД.

Основните цели, които си поставя документът, са да се подобри нивото на образование, управление, взаимодействие и партньорство в сферата на културата, да очертае посоки и устойчиви политики за успешното позициониране и популяризиране на Пловдив на културната карта на Европа; да създаде благоприятна база за опазване и валоризиране на богатото културно наследство на града и за развитие на културните и творческите индустрии и културен туризъм като база за икономически и социален просперитет, пише увода на Стратегията.

Съдържанието на документа е структурирано в два раздела – аналитичен и стратегически. В аналитичната част са представени основните параметри на културната инфраструктура на Пловдив с анализ на силните и слабите страни на града, от който се открояват няколко ключови предизвикателства в полето на културата, които важат не само на местно, но и на европейско ниво: Валоризиране на миналото, Осмисляне на настоящето, Развитие на културната инфраструктура, Привличане на публики, Формулиране на дългосрочни политики в културния сектор, Създаване на партньорства, се казва още в резюмето на важния документ. Той е с обем 48 страници. Един от най-важните моменти е анализа на ситуацията, в който се обобщават и се сблъскват силните и слабите страни на Пловдив в културната карта на Европа. Представяме ви таблицата от SWOT анализа, както и част от заключенията под него:

 

Силни страни

Слаби страни

Пловдив е европейски град с богата история и култура

 

Градът е непознат или слабо познат в европейски и световен мащаб

 

 

Благоприятно гео-стратегическо местоположение – точка на пресичане на основните национални оси и международен път, свързващ Европа и Азия

 

Липса на ефективен културен маркетинг за привличане на международни публики и пазари

 

Недостатъчно развита пътна и транспортна инфраструктура

 

 

 

Културен център на Южен централен район

 

Запазено и експонирано археологическо, историческо и културно наследство

 

Ограничен брой национални инструменти за финансиране, проучване, опазване и социализиране на културното наследство

 

Неефективни механизми за балансиране на публичния и частния интерес при управлението на културното наследство

 

Богато съчетание на архитектурни стилове и екстериор от различни епохи в градската среда

 

 

Недостатъчно съвременни архитектурни и дизайнерски решения в градската среда

 

Проблеми със собствеността и поддръжката на сгради – паметници на културата

 

Уникален културен пейзаж, красив ландшафт и мек климат

 

 

Неефективни механизми за подбор и експониране на културно съдържание в публичните пространства

 

Недостатъчни пешеходни зони, велоалеи, зони за спорт и почивка

Културно многообразие, мултиетничен и мултирелигиозен профил на града

 

Консервативни и херметизирани обществени нагласи

 

Дългогодишни традиции в сферата на изкуството

 

Непроучени и диференцирани механизми за стимулиране и развитие на културните индустрии

 

Динамично развиваща се съвременна сцена

 

Слабо застъпени иновативни маркетингови и мениджърски подходи в управлението на културни проекти

 

Богата културна инфраструктура и разнообразни артистични прояви

 

Непълно използване на потенциала на публично-частните партньорства в областта на културата

 

Неефективни и кампанийни акции за социализиране на хората със специални потребности

 

Целогодишен културен календар

Ограничаване на достъпа до култура чрез съсредоточаване на културните събития в централната част на града

 

Липса на културен бранд на града и на единна информационна платформа за потребителите на култура и творчески индустрии

 

Богати, добре запазени и поддържани културни практики, фолклорни традиции и други форми на нематериалната култура

Ниско ниво на проучване и дигитализация на ресурсите и активите на културните и творческите индустрии

 

Солидна образователна и научна основа за развитие на културата чрез средни и висши училища по изкуствата

Липса на иновативни подходи в образованието по изкуства и слабо взаимодействие между културните и образователните институции

Относително ниско средно ниво на общата безработица – около 6%

 

Недостатъчно развито културно предприемачество

Възможности

Заплахи

Ресоциализиране на културното наследство, вкл. наследството от социалистическия период

Изтичане на ценен интелектуален и творчески ресурс, необходим за подобряването на културната среда и ревитализирането на градския живот

 

Обновяване и обживяване на музейната и читалищната мрежа

Неусвоени места за култура, вкл. извън централната градска част, периферни зони и жилищни квартали

Иновативни бизнес модели и европейски програми за финансиране

Социална поляризация, негативизъм, инерция

Ефективно използване на ресурсите на града като академичен център

Отлив на млади и квалифицирани кадри, поради ниско заплащане и недостатъчна перспектива за професионален растеж

 

Активно интегриране на информационните технологии и новите медии в културния и образователния сектор

Кандидатура на Пловдив за европейска столица на културата през 2019

Голямо разминаване между действителните финансови ресурси на институциите и необходимите финансови ресурси

Взаимодействие на местния бизнес с културния сектор, стимулиране на спонсорството и меценатството

Влияние на социални, икономически, културни, политически и демографски проблеми, свързани с кризата и прехода в страната

 

 

Активно сътрудничество между публичните и частните оператори в областта на културата и туризма с цел увеличаване на дела на културните и творческите индустрии в БВП на Пловдив

Обедняване на населението, водещо до ниска консумация на продуктите на културните и творческите индустрии

Ефективно превръщане на ресурсите на културата и творческите индустрии в активи при създаването на културни и творчески продукти в Пловдив

Утвърждаване на образа на Пловдив като бранд за многопластова културна история и богато наследство

Висока конкуренция на глобални културни продукти, водеща до заличаване на местната идентичност

Създаване и поддържане на иновативно информационно и маркетингово обезпечаване на културата и творческите индустрии

Превръщане на Пловдив в известна дестинация за културен туризъм в европейски мащаб

Зони за визуално възприятие на природната идентичност на града и развиване на екокултурни модели

Взаимодействие с околните общини

 

Ориентиране на културните продукти към развиване на нови публики

Изолиране и маргинализиране на общности и етноси

Повдигане и поддържане на активен обществен дебат върху културните ценности в контекста на явления от масовата култура и чалга културата

Компактни райони с ромско население и най-голямото ромско гето в Европа

Ограничен обхват на изследвания и анализи върху промените в демографския, етническия и културния облик на Пловдив

 

Потенциал и перспектива

На базата на анализа на силните и слабите страни на града се открояват няколко ключови предизвикателства в полето на културата:

  • Валоризиране на миналото

Възприемането на Пловдив като един от най-старите европейски градове с праисторическа топография предоставя възможност да се формулират принципите за баланс между права и отговорности в отношението към богатото материално и нематериално културно наследство на града и неговите природни, археологически и архитектурни дадености.

  • Осмисляне на настоящето

В изграждането на отношение между завещаните културни стойности и настоящето се откроява потребността от дебат, свързан със споделения социален контекст и ценности, вкл. и по отношение на наследството от социалистическия период.

  • Развитие на културната инфраструктура

Усъвършенстването на инфраструктурата активира процесите на обогатяване на културната идентичност, стимулира процесите на децентрализация и демократизация на културата и съдейства за трайното повишаване качеството на живот.

  • Привличане на публики

Подобряването на достъпа до култура, развитието и привличането на публики включва както образователните ресурси, така и разнообразни и иновативни модели на културно предприемачество.

  • Формулиране на дългосрочни политики в културния сектор

В Пловдив е налице неизползван потенциал и ресурси, които могат да бъдат включени в нов, по-усъвършенстван модел за планиране на социална и културна трансформация, която се фокусира върху развитие на сектора на културните и творческите индустрии.

  • Създаване на партньорства

Тази актуална тема засяга не само диалога между културните оператори, но и публично-частните партньорства, спонсорирането на културни проекти и меценатството и включването в европейски културни асоциации и мрежи, насърчаването на творческите и институционалните взаимодействия.

Рожден ден празнува култовият Бали клуб. Китното местенце в сърцето на Капана ще отбележи своята 16- та година. Бурното парти ще бъде на 21 юни. И съвпада със старта на фестивалите в Капана. А Бали клуб е емблематична част от целия квартал вече цели 16 години. За да поздрави рожденика, в клуба ще акостира Electriksoul. Той ще поднесе своя подарък като забавлява цяла вечер гостите на birthday партито и не ги остави и за секунда да скучаят.
Останалата част от гостите обаче не е нужно да носят нищо друго освен доброто си настроение, широките усмивки и танцовите си умения. Защото партито ще бъде щуро, както подобава на всеки тийнейджър.
Вторник, 17 Юни 2014 03:00

Вишеград променя Капана

Артистите от Полша, Чехия и Словакия творят и се забавляват в квартала, хапват домати със сирене

Чешки дизайнери се впечатляват от закрития мост на Марица

Дизайнерите от проекта Вишеград вече са в Капана, за да го променят. Шест видни дизайнери от Полша, Чехия и Словакия приемат квартала като място, в което да работят, като цел, която да постигнат и материал, който да използват. Артистите от Studio Ganszyniec (Варшава), Vasku & Klug (Прага) и  Allt Studio (Братислава) са натоварени с нелеката задача да опишат старата градска зона по начина, по който те самите я виждат и приемат. Дизайнерите имат четири дни за работа, след което в рамките на фестивала ONE DESIGN WEEK ще представят посредством изложба и кратка лекция процеса на своята работа.
Първоначалната идея е била да се работи върху един проект, но притискащото ги време променя тези планове. Идеята за проекта идва от името на самия фестивал – NOMAD. Какво е Капана за тях- едни съвременни номади, едни чужденци в този квартал. За сега има три идеи, като всяко студио разработва отделен проект. Словаците правят продукт, вдъхновен от атмосферата и различни елементи, пребиваващи в Капана. Студиото от Полша са вдъхновени пък от визуалните аспекти на Капана- как всичко е смесица от старо и ново, множеството слоеве, решетките, текстурите и още много други. Те пък на свой ред са започнали работа с едно магазинче за текстил, една шивачка, която е точно до това магазинче и Канапе студио, които печатат. Чехите действат дръзко. Техният проект се очертава да бъде най-провокиращият от всичките. Тяхната идея е да покажат Капана на хората, които живеят в него или просто го посещават под различен ъгъл. Освен краен продукт, те разработват и множество други неща, които да бъдат раздавани на самата изложба, като сувенири и подаръци.
Не всички са тук за първи път. Томас от Чехия е бил в България преди две години по време на Sofia Design Week, но като репортер, тъй като държи он-лайн платформа в родината си. Сега даже пак ще остане за целия форума не само като участник, но и като отразяващ събитието. Днес той се изявяваше като пират във временното си ателие, докато колегите му хапваха домати със сирене. Мая от Полша пък е била тук преди 5 години за друг проект. Единственото обединяващо ги е, че всички са в Пловдив за първи път. Снимат всичко, впечатляват се от най-дребното. Да, да, това е инсталация, готова е, казват те на Рая Стефанова, координаторката им, която пък отвръща, че това са неща от бита на Капана и ние просто вече сме си свикнали с тях. Чехите специално са били изключително впечатлени от закрития мост. В Прага има ужасяващо много мостове, но нито един с таван, смееше се Рая.
Цялата група се събира на едно място едва в събота вечерта. Рая Стефанова  ни разказа за трудността единственият им ден за обиколка да е неделя, когато обаче всички магазини и сгради са затворени. Цялата работа трябва да се свърши едва за три дена. Самият проект изисква и сътрудничество с производители, което пък забавя всичко още повече. Трябва да си много убедителен и да ги натискаш до предел, казва Рая. Самата тя е прясно завършила своето образование. Дипломата й е от един от водещите университети за дизайн – Design Academy Einhoven. Още пролетта получава покана да участва като координатор в проекта и веднага щом приключва там идва в Пловдив. Има още някой друг останал ангажимент там и й се налага да се прибера, но все още не е взела решението дали тук или там ще твори. Бих искала много да работя в България, защото виждам какво може да се направи и точно това е вдъхновяващо, казва тя.

 

Обществената дискусия е от 13ч. в Дома на културата


Изключително важен за бъдещето на Пловдив в областта на културните политики е утрешният ден. Преди броени минути общината обяви час и място на общественото обсъждане на дългосрочната Стратегия за развитие на културата в града. То ще се състои утре, от 13 ч., в конферентната зала на Градски дом на културата Борис Христов. Хипер важният документ обхваща период от 10 години и чертае кръгозорът на Пловдив до 2024г. Ако имате отношение, пряко или косвено ви касаят културните политики и процеси- бъдете там, призоваваме от Под тепето и КАПАНА.БГ.

Обсъждането ще започне с встъпителни думи на заместник-кмета по култура Стефан Стоянов и презентация на проф. д-р Оливър Шейт от консултантската компания KULTUREXPERTEN. В събитието ще вземат участие представители на културния сектор от  Пловдив, общинската администрация, екипът на доц. Красимира Кръстанова от ПУ „Паисий Хилендарски”, средните и висши училища по изкуствата, музеи, читалища, неправителствени организации и др. Все още самият документ е труден за намиране.

Обсъждането се организира съвместно с фондация „Пловдив 2019” и е в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 г.

Вторник, 17 Юни 2014 03:00

Amber & Kristina в Move club

Младите изпълнителки Амбър и Кристина ще се изявят в пловдивския Move club на 20 юни. Докато едната се вихри над пианото, другата ще извива глас за всички гости на заведението. В унисон с името на клуба, целият пърформанс на девойките ще бъде много танцувален. А и симбиозата, която се получава на сцената между пленителната блондинка и страстната брюнетка никак не е за изпускане. Освен всичко, те за пръв път ще се изявят пред пловдивска публика. За всички, желаещи да се насладят на хубавата музика, организаторите от Move club предоставят вход свободен.

Вторник, 17 Юни 2014 03:00

Пловдив Чете под дъжда

По вода ще му върви на тазгодишния фестивал Пловдив чете. Откриването на Алеята на книгата пред Централна поща премина под непрестанния юнски дъжд, който на практика провали церемонията. Лошото време скри четящите под чадъри и дъждобрани. Най-верните на буквите обаче не се уплашиха от времето и обходиха всеки един от павилионите в книжния панаир, под който с найлони новите си корици криеха над 45 издателства. Най-активни бяха хлапетата, които търсиха детски книжки и без помощни средства. Не ни трябват чадъри- няма да се стопим. Аз лично търся комикси, ама тук май няма. Харесах си няколко интересни неща. Ще дойда с майка и татко, да си изберем някоя книжка, че нямам в мен парички, обясни малчуган, който подпитваше тук и там по шатрите какво се продава.

При крайно лоши метеорологични условия и невъзможност за провеждане на спектакъл на Античния театър, заглавията от програмата OPERA OPEN ще се играят на следващия ден (резервна дата) отново на Античния театър. Билетите ще важат без заверка! 
Решението за всяка конкретна дата ще бъде взето непосредствено преди спектакъла на базата на моментното състояние на времето и данни от метеорологични станции. Съветваме зрителите да следят актуалната информация в медиите и на страницата на операта във facebook.

КОНТАКТИ: redactor@kapana.bg; reklama@kapana.bg


Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Фондация „Отец Паисий 36“, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…